In oktober presenteerde de werkgroep die toen nog doelgroeppastoraat heette het plan ‘Omzien en pastoraat’ aan de kerkenraad. Het plan werd enthousiast ontvangen. Tijdens de gemeenteavond op 13 november 2018 presenteerde de groep het plan aan de aanwezige gemeenteleden en belangstellenden. Hieronder leest u wat het plan inhoudt.

Wat eraan vooraf ging

De werkgroep kreeg de opdracht om een nieuwe vorm van pastoraat uit te werken, een vorm van doelgroepenpastoraat.Tijdens de gemeenteavond in maart probeerde de werkgroep door middel van gekleurde briefjes met de mensen te onderzoeken met welke doelgroep zij zich verbonden voelen. Dat kon zijn met: jeugd, starters, bouwers, plussers of senioren.

Hokjes en ontmoeten

Dit indelen veroorzaakte bij veel mensen verwarring en onrust. In welk hokje pas je nou eigenlijk en na je keuze zit je meteen in dat hokje vast. Deze ervaring nam de groep mee in haar beraad. Indelen in doelgroepen is niet makkelijk en het sluit mensen uit. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de groepen open en toegankelijk zijn, zodat iedereen mee kan doen. Bovendien willen we als gemeente elkaar ontmoeten in de diversiteit van leeftijd, achtergrond of beroep. Daarom is het doelgroepenpastoraat losgelaten.

Omzien naar elkaar

Verder bleek uit de gesprekken met jeugdraad, pastorale raad, predikanten en gemeenteleden dat een groot deel van wat nu pastoraat heet, bestaat uit omzien naar elkaar. Dat is het laten weten dat je als gemeenteleden en kerk er voor elkaar bent, praktische hulp, aandacht bij speciale gelegenheden. Daarom heeft de werkgroep een splitsing gemaakt in Omzien en Pastoraat.

Buurtkringen

Om het omzien naar elkaar en het pastoraat in kerkverband te kunnen organiseren, is er wel een indeling en organisatie nodig. Op grond van voorbeelden van andere gemeenten koos de werkgroep voor een organisatie die uitgaat van buurtkringen.

Omzien in uw buurt

In buurtkringen is het omzien naar elkaar laagdrempelig, informeel en dichtbij. Dit omzien wordt door leden onderling gedaan en kan ook praktisch van aard zijn. Dit omzien naar de ander sluit aan bij wat er al in onze Protestantse Gemeente Borne plaatsvindt. De basis voor het omzien en het pastoraat ligt in uw eigen buurt.

De praktijk

In de praktijk betekent het dat er een buurtkring wordt gevormd van 10-12 adressen die lid zijn van de Protestantse Gemeente Borne. Eén lid van deze buurtkring wordt contactpersoon van de kring. Deze contactpersoon neemt het initiatief tot het tot stand brengen van het onderlinge omzien in de buurtkring, maar doet dat samen met de andere leden. Tevens fungeert de contactpersoon als een eerste contact met de Protestantse Gemeente Borne. Op de gemeenteavond maakte iemand de treffende vergelijking met functie van contactpersoon als ‘klasse oudste’.

Activiteitenkringen

Naast buurtkringen zijn er wijkoverstijgende (activiteiten)kringen die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals de haakgroep, eetgroep, ontmoetingsbijeenkomsten en nieuwe activiteiten. Het geheel van de buurtkringen en activiteiten wordt gecoördineerd en ondersteund door het team Omzien.

Pastoraat

Wanneer het omzien naar elkaar in de buurt of in de activiteitenkringen niet toereikend is, dan komt pastoraat in beeld. Voor bijzonder en crisispastoraat blijven predikanten, pastorale ouderlingen en pastoraal medewerkers nodig om deze zorg te bieden. Dit zullen zij doen vanuit en ondersteund door het pastoraal team. Wanneer we daarbij de huidige wijkgrenzen Noord-Zuid loslaten kan er ruimte ontstaan voor het pastoraal team om pastoraal maatwerk te bieden daar waar nodig is. Zij kunnen per situatie inspelen op wat er bij u leeft en aansluiten bij uw pastorale vragen en behoeften.

Andere structuur

Het omzien in buurtkringen en pastoraat vanuit een pastoraal team betekent dat de organisatie zal veranderen. Bestaande activiteiten, netwerken en bezoekgroepen, denk aan het ouderenbezoek, catechese, zullen waar mogelijk in het plan meegenomen worden. Het krijgt dan een andere plek in de organisatie, maar hoeft als zodanig niet aangepast te worden.

Details uitwerken

In dit artikel zijn we niet volledig in alle aspecten. De werkgroep gaat het plan nog verder uitwerken op de details; hoe kan het één en ander praktisch uitgevoerd gaan worden. De groep hoopt in april 2019 het definitieve plan te presenteren.

Vragen?

Hebt u nog vragen of aanvullingen voor de werkgroep? Spreek dan de werkgroepleden persoonlijk aan of stuur een e-mail naar: omzienenpastoraat@pgborne.nl