Op donderdagavond 28 oktober j.l. heeft ds Gerco Veening de kerkenraad meegedeeld dat de Protestantse gemeente van Oldenzaal een beroep op hem heeft uitgebracht. Hij heeft aangegeven dat hij dit beroep zal aannemen.

De kerkenraad feliciteert hem hiermee van harte.

Het vertrek van ds. Gerco Veening betekent dat er een gat ontstaat wat betreft de invulling van pastoraat en diensten.

Het lopende proces wat betreft de ontwikkeling van een beleidsvisie voor onze gemeente zal eerst afgerond moeten zijn, voordat er een besluit genomen kan worden over de invulling van een mogelijke vacature en de vorm waarin dit gewenst is. Hierover vindt ook nauw overleg plaats met de voorzitter van het breed moderamen van de Classis, ds. Klaas van der Kamp.

Hierover meer informatie tijdens de a.s. gemeenteavond.

De kerkenraad buigt zich over een passende en tijdelijke invulling van de diensten en het pastoraat in de periode tussen het vertrek van ds. Gerco Veening en de uitkomsten van de visie en de beleidsontwikkeling. Het is duidelijk dat dit niet één op één overgedragen kan worden aan ds. Johan Meijer.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot het afscheid van ds. Gerco Veening en van de tijdelijke invulling voor het pastoraat en voor de vrijgekomen diensten.